Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle leveringen en diensten door Brouwerij Donbosvalk VOF, met maatschappelijke zetel te Brouwerslaan 2, 3500 Hasselt, België, met ondernemingsnummer BE0719.980.124; tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening van een overeenkomst, bestelbon of online bestelling verklaart de opdrachtgever (ook wel de klant genoemd) op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. De opdrachtgever erkent expliciet dat de bepalingen van de verkoop- en leverings- voorwaarden van Brouwerij Donbosvalk VOF prioritair zijn over de betreffende bepalingen van de opdrachtgever. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Brouwerij Donbosvalk VOF opgenomen wordt.

Laatste update op 9 mei 2020

Artikel 1 – Definities

 1. Klant/opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Brouwerij Donbosvalk VOF een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten of goederen.
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 3. Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 5. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage 1 van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage 1 hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft.

Artikel 2 – Verwerking van persoonsgegevens

 1. Om haar overeenkomsten te kunnen uitvoeren verzamelt Brouwerij Donbosvalk VOF, als verantwoordelijke van de verwerking, persoonsgegevens van de opdrachtgever. Deze persoonsgegevens kunnen door Brouwerij Donbosvalk VOF tevens gebruikt worden voor direct marketing. Dit laat Brouwerij Donbosvalk VOF toe om de opdrachtgever op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten.
 2. Indien de opdrachtgever niet wenst dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan hij zich hiertegen kosteloos verzetten en dat laten weten via ons contactformulier.
 3. De opdrachtgever kan zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een gedagtekende, ondertekende brief met bewijs van zijn identiteit (wat inhoudt dat de opdrachtgever een kopie van zijn identiteitskaart toevoegt aan het verzoek) te richten tot [email protected] Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden, tenzij deze expliciet nodig zijn voor registratie van producten via derden.
 4. Brouwerij Donbosvalk VOF behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 25 mei 2018 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 5. Voor meer informatie omtrent uw privacy kan u terecht bij ons privacybeleid.

Artikel 3 – Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid

 1. Op deze overeenkomst gesloten met Brouwerij Donbosvalk VOF is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil dat in verband staat met deze overeenkomst zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken van het arrondissement Tongeren (B-3717).
 2. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Brouwerij Donbosvalk VOF en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 3. Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van schrijffouten.

Artikel 4 – Duur en beëindiging

 1. De verkoop van goederen of diensten door Brouwerij Donbosvalk VOF voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd, Tenzij anders werd overeengekomen.
 2. De annulatie van een bestelling door de opdrachtgever is mogelijk zolang Brouwerij Donbosvalk VOF geen voorraad heeft moeten inslaan, kosten heeft moeten maken en de bestelling nog niet verzonden is.
 3. Indien de bestelling klaargezet wordt of verzonden is, kan de bestelling in geen geval meer geannuleerd worden.
 4. Brouwerij Donbosvalk VOF heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Brouwerij Donbosvalk VOF gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
 5. Brouwerij Donbosvalk VOF heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever niet binnen de vooropgestelde betaaltermijn voldaan heeft aan de betaling.

Artikel 5 – Prijzen

 1. De prijzen die door Brouwerij Donbosvalk VOF op de website en via andere kanalen worden meegedeeld zijn steeds indicatief en kennen slechts een geldingsduur van 14 kalenderdagen.
 2. Alle prijzen zijn in Euro en inclusief BTW, tenzij anders aangeduid, en zijn betaalbaar zoals vermeld op de factuur.
 3. Alle door Brouwerij Donbosvalk VOF opgegeven prijzen op de website zijn onder voorbehoud van fouten bij het invoeren van deze prijzen op de website. Brouwerij Donbosvalk VOF kan in het geval van een foutieve prijsweergave op de website niet worden verplicht te leveren tegen deze tarieven.
 4. Elke promotie geldt per klant waarbij promoties onderling niet cumuleerbaar zijn. In geval van misbruik door de opdrachtgever van promoties, bijvoorbeeld door het bewust creëren van meerdere accounts, kan Brouwerij Donbosvalk VOF beslissen promoties niet toe te passen.

Artikel 6 – Leverings-, betaal- en protesttermijnen

 1. Indien een klant, gevestigd in een andere lidstaat van de EU dan deze van Brouwerij Donbosvalk VOF, alcoholhoudende dranken aankoopt op Brouwerij Donbosvalk VOF kan dit enkel onder strikte voorwaarden:
  1. De alcoholhoudende dranken moeten door de klant zelf vervoerd worden. Indien de klant kiest voor levering via PostNL wordt dit ook aanzien als “eigen vervoer” aangezien de klant zelf betaalt voor deze leveringsmethode.
  2. De alcoholhoudende dranken zijn bestemd voor eigen gebruik en hebben geen enkel commercieel doel.
  3. De hoeveelheid van de alcoholhoudende dranken blijft, behoudens bewijslast van eigen gebruik, onder de indicatieve limieten zoals vastgesteld door de Europese Commissie.
 2. De door Brouwerij Donbosvalk VOF opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd.
 3. De levering van het betreffende product of de betreffende dienst geschiedt zo spoedig mogelijk na aanvang van de overeenkomst, of op een later af te spreken tijdstip. De termijnen van de leveringen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Met werkdagen wordt hier bedoeld van maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd feestdagen.
 4. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding.
 5. Indien het pakket om eender welk reden door de leverancier teruggestuurd wordt naar Brouwerij Donbosvalk VOF.be dan krijgt de klant in geen geval de reeds betaalde leveringskosten terugbetaald. Als de klant kiest om het pakket alsnog te ontvangen zal de klant opnieuw leveringskosten betalen alvorens het pakket opnieuw verstuurd wordt. De klant kan ook kiezen om het bedrag van de producten terugbetaald te krijgen na aftrek van de leveringskosten.
 6. Iedere klacht betreffende de levering of prestatie, van welke aard ook, dient door de opdrachtgever binnen de 7 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan Brouwerij Donbosvalk VOF en dit per aangetekende brief.
 7. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als reden worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen.
 8. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 7 werkdagen vanaf de ontvangst ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in.
 9. Facturen dienen betaald te worden volgens de aangegeven betalingscondities.
 10. Facturen zijn betaalbaar binnen de 14 kalenderdagen. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, waarbij creditdatum geldt als betaaldatum, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele verwijlintrest verschuldigd van 5% per maand op het volledige factuurbedrag.
 11. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via gerechtelijke weg, inclusief advocatenkosten, zullen worden gedragen door de opdrachtgever.
 12. Gebruikte afbeeldingen op de website zijn puur indicatief en kunnen verschillen van het product dat geleverd wordt aan de klant. De klant kan in geen geval de bestelling annuleren, retourneren of een terugbetaling eisen indien de afbeelding niet strookt met de werkelijkheid.

Artikel 7 – Ontbinding

 1. Brouwerij Donbosvalk VOF kan ten allen tijde, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zonder voorafgaande tussenkomst van de rechter, het contract met onmiddellijke ingang ontbinden, indien de opdrachtgever meer dan 45 dagen na factuurdatum, in gebreke blijft om de desbetreffende factuur te betalen, waarbij creditdatum geldt als betaaldatum , tenzij de opdrachtgever de factuur conform artikel 4 terecht heeft geprotesteerd.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 1. In geen geval is Brouwerij Donbosvalk VOF aansprakelijk voor onrechtstreekse schade of gevolgschade zoals bijvoorbeeld commerciële of financiële verliezen, verlies van data, imagoschade, inkomstenverlies, schade aan derden, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de opdrachtgever, enz.
 2. Brouwerij Donbosvalk VOF kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit storingen of wijzigingen in de telecommunicatie- en/of datatransportsystemen van derde partijen.
 3. Brouwerij Donbosvalk VOF kan ten opzichte van de opdrachtgever enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijk geleden en bewezen schade rechtstreeks voortvloeiend uit de in de met Brouwerij Donbosvalk VOF gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen.
 4. In geen geval kan Brouwerij Donbosvalk VOF aansprakelijk gesteld worden voor een levering die schade heeft opgelopen door het transport, onzorgvuldig uitpakken, onzorgvuldig omgaan met het pakket of enige andere handeling waardoor het pakket schade oploopt. Wij doen er alles aan om het pakket veilig te verpakken maar kunnen niet instaan voor handelingen van derden.

Artikel 9 – Herroepingsrecht

 1. Gedurende een bedenktijd van 30 dagen kan een consument de aankoop van een product zonder opgave van redenen ontbinden. De reden van herroeping kan door Brouwerij Donbosvalk VOF opgevraagd worden, maar de consument is in geen geval verplicht zijn reden(en) te geven.
 2. De genoemde bedenktijd gaat in op de dag dat consument de goederen in ontvangst heeft mogen nemen. Als de levering bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, geldt de dag waarop de consument de laatste zending heeft ontvangen. Uitzondering geldt voor regelmatige zendingen of abonnementen gedurende een bepaalde of onbepaalde periode, hierbij geldt de dag van ontvangst van de eerste levering.
 3. De consument engageert zich om tijdens de bedenktijd zeer zorgvuldig met het product en de verpakking om te gaan. Het product zal slechts uitgepakt en gebruikt worden in de mate dat nodig is om de aard, kenmerken en de werking van een product vast te stellen. De consument mag een product slechts hanteren en inspecteren zoals dat in een reguliere winkel zou mogen.
 4. In geval van flessen zullen deze ongeopend, ongebruikt en niet geconsumeerd terug aan ons bezorgd worden. Alle labels, etiketten of andere zaken aanwezig op de flessen dienen onbeschadigd te zijn.
 5. Indien schade of waardevermindering het gevolg is aan het niet zorgvuldig omgaan met het product zal de consument aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de waardevermindering aan het product en zullen deze kosten verhaald kunnen worden op de consument.
 6. Zodra Brouwerij Donbosvalk VOF een melding van herroeping op elektronische wijze ontvangt van de consument, stuurt Brouwerij Donbosvalk VOF na ontvangst een ontvangstbevestiging.
 7. Brouwerij Donbosvalk VOF vergoedt in geen geval de retourkosten of extra verpakkingskosten van de consument. De leveringskosten voor het geretourneerde product zullen dus in rekening gebracht worden aan de consument.
 8. Volgende producten en diensten zullen uitgesloten worden van het herroepingsrecht:
  1. Een door de consument specifiek aangevraagd vervaardigd product dat niet gefabriceerd is en wordt vervaardigd op basis van individuele keuzes en beslissingen van de consument.
  2. Producten welke een zeer beperkte houdbaarheid hebben of snel bederven.
  3. Producten die verzegeld verzonden worden en die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet meer geschikt zijn voor terugzending en waarvan de verzegeling verbroken is na de levering.

Artikel 10 – Inschakelen van derden

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Brouwerij Donbosvalk VOF het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Zo werkt Brouwerij Donbosvalk VOF samen met organisaties als BPOST, PostNL, SendCloud, Trustpilot, Mollie, etc. Al deze organisaties zijn gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte (EER) en voldoen minimaal aan de eisen die zijn opgenomen in de Brouwerij Donbosvalk VOF Verwerkersovereenkomst.

Artikel 11 – Overmacht

 1. Brouwerij Donbosvalk VOF aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Brouwerij Donbosvalk VOF als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
 2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Brouwerij Donbosvalk VOF alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.
 3. Wanneer onderling overleg tussen de opdrachtgever en Brouwerij Donbosvalk VOF geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Brouwerij Donbosvalk VOF tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Mocht je na het lezen van deze algemene voorwaarden nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op.